Algemene Voorwaarden Praktijk Wondervlinder

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Praktijk Wondervlinder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Bedrijfsomschrijving
Praktijk Wondervlinder is opgericht door D.M. Mijnsbergen-Plieger en gevestigd te
Serooskerke. Praktijk Wondervlinder is een coachingspraktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders. Praktijk Wondervlinder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71597840.

3. Definities
a. Opdrachtnemer; Praktijk Wondervlinder.
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.
c. Overeenkomst; Een schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. Uitvoering van de overeenkomst.
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn terug te vinden op de website onder het kopje tarieven. Bij de coaching wordt gewerkt in trajecten, hiervoor wordt een aanbod op maat gemaakt. De prijs hiervan wordt vooraf bekend gemaakt aan de opdrachtgever en voor akkoord ondertekend. Wanner wordt besloten om niet in te gaan op het aanbod op maat, worden enkel de kosten voor het intakegesprek in rekening gebracht.

6. Verhindering deelname
Indien bij verhindering de deelname aan een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 50 euro.

7. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur voorafgaand aan het coachtraject. Deze dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt te worden. Betalen in termijnen is een mogelijkheid als dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL47RABO0329693964 t.n.v. Praktijk Wondervlinder.
Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 7 dagen betaald heeft, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

8. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
Praktijk Wondervlinder sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk Wondervlinder, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Wondervlinder.

9. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die tijdens de coachingsessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Na toestemming van de opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

10. Begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk Wondervlinder kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

11. Regels rond een afspraak
Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder/verzorger het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er een kort evaluatie moment om te bespreken wat het kind heeft gedaan of gemaakt.
Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. de cliënt uitvoerig besproken.